Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/40/2020

(FO) Pollak Oto (02.08.1968)

Tolstého 3711, 04001 Košice-Sever

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.06.2020
Zverejnený v OV č.:
110/2020
Dlžník:
Oto Pollak IČO 02.08.1968, , Tolstého 3711/30, 04001 Košice,
Správca:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová , Žižkova 6, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/40/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/40/2020 S791
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Oto Pollak, narodený: 02.08.1968, bytom: Tolstého 3711/30, 040 01 Košice oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Oto Pollak, narodený: 02.08.1968, bytom: Tolstého 3711/30, 040 01 Košice, sp. zn. 31OdK/40/2020, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca