Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.06.2020
Zverejnený v OV č.:
111/2020
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie č. I – 1. kolo v zmysle § 167n a 167p v spojení s § 167k Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov ako správca dlžníka – Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/386/2019 týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 167n ZKR ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty.

Predmet: nehnuteľnosti tvoriace súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 - 3 v súpise všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019 a to nehnuteľnosti zapísané na LV č. 650 a LV č. 653,  okres Medzilaborce, obec: OĽKA, katastrálne územie: Nožná Oľka a to:  

Nehnuteľnosti - pozemky  

Por. číslo

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

 Katastrálne územie

Číslo LV

Parcela reg. / Parcelné číslo

Podiel

Súpisová hodnota  m2/EUR  

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do súpisu

1

záhrady

695

SR

OĽKA

Nižná Oľka

650

15/133

1/1

917,00 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

5.9.2019

2

ostatná plocha

979

SR

OĽKA

Nižná Oľka

653

15/231

1/2

646,00 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

5.9.2019

3

ostatná plocha

79

SR

OĽKA

Nižná Oľka

653

15/232

1/2

52,00 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

5.9.2019

(ďalej len „Predmet ponuky“)

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.

Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty Predmetu ponuky.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).

Písomnú ponuku je možné doručiť  poštou alebo aj osobne  (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01 Prešov, s označením „Ponukové konanie č. I – I. kolo, 2OdK/386/2019 - NEOTVÁRAŤ“

Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@itrust.sk.

Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.

UPOZORNENIE: Náklady spojené s prevodom Predmetu ponuky (nehnuteľnosti), ktoré sú bližšie špecifikované v Podmienkach ponukového konania - čl. II bod 11., znáša nadobúdateľ (úspešný záujemca).

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca