Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/734/2019

(FO) Vretenička Dušan (19.06.1967)

Mostná 1942, 97251 Handlová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.06.2020
Zverejnený v OV č.:
111/2020
Dlžník:
Vretenička Dušan IČO 19.06.1967, , Mostná 1942 / 23, 97251 Handlová,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/734/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/734/2019 S1433
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Dušan Vretenička Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Mostná 1942/23, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.06.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/734/2019 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/734/2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, SR, doručenej správcovi dňa 12.03.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 14.01.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.   veriteľ: Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, SR

Pohľadávka č. 1 vo výške 729,35 EUR, z toho istina vo výške 331,94 EUR, úroky z omeškania vo výške 157,72 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 221,69 €.

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 14Ro/122/2014 zo dňa 27.08.2014 s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Právoplatným a vykonateľným Platobným rozkazom bola dlžníkovi z titulu neuhradeného úveru ustanovená povinnosť zaplatiť: istinu 331,94 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8.50 % ročne zo sumy 331,94 € od 09.10.2013 do zaplatenia (do dňa vyhlásenia konkurzu), Náklady z uplatnenia pozostávajú: z trov súdneho konania vo výške 144,06 €, z trov exekučného konania vo výške 16,50 € a z trov právneho zastúpenia v exekúcii vo výške 61,13 €.                                           

Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 08.06.2020

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca