Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/40/2020

(FO) Parraková Iveta (04.05.1972)

Pifflová 1240/10 , 85101 Bratislava - Petržalka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.06.2020
Zverejnený v OV č.:
112/2020
Dlžník:
Iveta Parraková IČO 04.05.1972, , Pifflová 1240/10, 85101 Bratislava - Petržalka,
Správca:
, Špitálska 10, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/40/2020
Spisová značka správcu:
8OdK/40/2020 S1514
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.7.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 9.6.2020 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Iveta Parraková, nar. 4. mája 1972, trvale bytom Pifflova 1240/10, 851 01 Bratislava-Petržalka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Parraková, nar. 4. mája 1972, trvale bytom Pifflova 1240/10, 851 01 Bratislava-Petržalka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave 9.6.2020