Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.06.2020
Zverejnený v OV č.:
112/2020
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznej veci úpadcu Lenka Galandáková, rod. Pražienková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381 vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn. 38OdK/22/2019, správca úpadcu JUDr. Vladimír Fraňo, sídlo kancelárie J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením §167u odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

V zmysle § 167u odsek 2 posledná veta ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.

V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Novom Meste nad Váhom 09.06.2020

JUDr. Vladimír Fraňo, správca