(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
8.6.2020
Dátum zverejnenia:
12.06.2020
Zverejnený v OV č.:
112/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
2K/16/2019
ICS:
8119215737
Vydal:
JUDr. Tomáš Novák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Navrhovatelia:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, správcom ktorého je: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01, takto
Rozhodnutie:
I. odvoláva Mgr. Ľubicu Greguškovú, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01 z funkcie správcu úpadcu, II. ustanovuje Ing. Imricha Krupičku, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice za správcu úpadcu, III. ukladá povinnosť odvolanému správcovi aby novoustanovenému správcovi bezodkladne predložil všetku dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: