(PO) PP 3, s.r.o., IČO 36862339

Textilná 6, 04012 Košice

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majet...
Dátum vydania:
8.6.2020
Dátum zverejnenia:
12.06.2020
Zverejnený v OV č.:
112/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/39/2014
ICS:
7114217931
Vydal:
JUDr. Andrea Pohančeníková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
PP 3, s.r.o. IČO 36862339, , Textilná 6, 04001 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s. IČO 35776005, , Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovenská republika SR - Daňový úrad Košice , Rozvojova 2, 04190 Košice, Slovenská republika PP 3, s.r.o. IČO 36862339, , Textilná 6, 04001 Košice, Slovenská republika Sociálna poisťovňa, ústredie IČO 30807484, , Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 81363 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Textilná 6, 040 12 Košice, IČO: 36 862 339 uznesením zo dňa 24.01.2020, sp. zn. 26K/39/2014-489 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 3/1 až 3/30 v celkovej výške 29.284,89 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2020. Okresný súd Košice I, dňa 28.05.2020. JUDr. Andrea Pohančeníková vyššia súdna úradníčka