Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
15.06.2020
Zverejnený v OV č.:
113/2020
Dlžník:
Svorad Stanislav IČO 08.11.1953, , Štúrova 428 / 30, 95611 Ludanice,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/54/2020 S1959
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "C", parc. č. 122/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 317 m2, evidovaný na LV č.. 330, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1. 6340.00       Nie
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "C", parc. č. 122/2, druh pozemku záhrada, o výmere 291 m2, evidovaný na LV č. 330, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1. 5820.00       Nie