Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/194/2020

(FO) Balážová Milena (09.05.1976)

Veľké Kršteňany 31 , 95803 Partizánske 3

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.06.2020
Zverejnený v OV č.:
113/2020
Dlžník:
Milena Balážová IČO 09.05.1976, , Veľké Kršteňany 31, 95803 Partizánske,
Správca:
, Mierové námestie 37, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/194/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/194/2020 S1514
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.2.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 8.6.2020 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milena Balážová, nar. 9. mája 1976, trvale bytom Veľké Kršteňany 31, 958 03 Partizánske končí.                                                                                        

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milena Balážová, nar. 9. mája 1976, trvale bytom Veľké Kršteňany 31, 958 03 Partizánske v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Trenčíne 10.6.2020