Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/81/2020

(FO) Huliak Marian (05.06.1950)

Pod hájik 275, 97101 Prievidza

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.06.2020
Zverejnený v OV č.:
113/2020
Dlžník:
Marián Huliak IČO 05.06.1950, , Pod hájik 275 / 7, 97101 Prievidza,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/81/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/81/2020 S1433
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marián Huliak Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 05.06.1950 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/81/2020 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/81/2020

 

 

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Marián Huliak, nar. 05.06.1950, trvale bytom Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza, uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/81/2020 zo dňa 24.02.2020, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Marián Huliak, nar. 05.06.1950, trvale bytom Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza, zrušuje.

 

 

V Bratislave, dňa 10.06.2020

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca