Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/18/2020

(FO) Piller Jozef (06.06.1947)

Pčolínska 1409/39 , 06901 Snina

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.06.2020
Zverejnený v OV č.:
114/2020
Dlžník:
Piller Jozef IČO 06.06.1947, , Pčolínska 1409/39, 06901 Snina,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/18/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/18/2020 S1722
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Jozef Piller, nar. 06.06.1947, Pčolínska 1409/39, 069 01 Snina, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 5OdK/18/2020, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR),

oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Piller, nar. 06.06.1947, Pčolínska 1409/39, 069 01 Snina, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa