Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/101/2020

(FO) Lendelová Mariana (15.06.1989)

Topoľčianska 365, 95607 Veľké Ripňany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.06.2020
Zverejnený v OV č.:
115/2020
Dlžník:
Mariana Lendelová IČO 15.06.1989, , Topoľčianska 365/581, 956 07 Veľké Ripňany,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 3, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/101/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/101/2020 S1676
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca dlžníka Mariana Lendelová, nar. 15.06.1989, bytom  č. Topoľčianska 365/581, Veľké Ripňany ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 12.06.2020

JUDr. Marián Dobiš, správca