Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1246/2019

(FO) Mokoš Ondrej (24.04.1966)

Železničná 885, 96301 Krupina

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.06.2020
Zverejnený v OV č.:
115/2020
Dlžník:
Mokoš Ondrej IČO 24.04.1966, , Železničná 885/12, 96301 Krupina,
Správca:
Mgr. Robert Antal , Ul. Kláry Jarunkovej 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/1246/2019 S527
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca zverejňuje III. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.

 

Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisovej položky majetku : cenný papier

druh: družstevný podielnický list

forma: na doručiteľa

mena: € 

nominálna hodnota: 33,- €

počet kusov: 1 ks

Emitent: Poľnohospodárske družstvo Krupina, Kalinčiakova 881, 963 12 Krupina, IČO: 00 209 881, Slovenská republika  

 

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare „4OdK/1246/2019 S527“. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 01.07.2020 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

2. Súčasťou ponuky musí byť i) presná identifikácia záujemcu, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko fyzickej osoby s fotokópiou občianskeho preukazu, resp. obchodný názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ii) ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným konkrétnym číslom, nie intervalom alebo akýmkoľvek iným náhradným spôsobom, iii) doklad, preukazujúci uhradenie zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 3 týchto podmienok ponukového konania.

3. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet správcu, č. ú. ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670.

4. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti podľa predchádzajúcich bodov, resp. ktorúkoľvek z nich, sa neprihliada.

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca, prostredníctvom e-mailovej korešpondencie na adrese: florekova@akantal.sk.

 

Mgr. Robert Antal

správca