Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/127/2020

(FO) Kučera Martin (05.05.1951)

Dolná kolónia 1341, 96001 Zvolen

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
18.06.2020
Zverejnený v OV č.:
116/2020
Dlžník:
Kučera Martin IČO 05.05.1951, , Dolná kolónia 1341 / 32, 96001 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/127/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/127/2020 S1590
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Kučera, nar. 05. 05. 1951, trvale bytom Dolná Kolónia 1341/32, 960 01 Zvolen - Môťová, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Kučera- BZUČO, s miestom podnikania: Borovianska 272/22, 960 01 Zvolen, IČO: 35191872, sp. zn. 5OdK/127/2020 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 v celkovej sume 510,25,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

 

Advisors, k.s.

správca konkurznej podstaty