Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/222/2020

(FO) Berky Tibor (28.10.1976)

Cinobaňa 469, 98522 Cinobaňa

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
18.06.2020
Zverejnený v OV č.:
116/2020
Dlžník:
Tibor Berky IČO 28.10.1976, , Cinobaňa 469, 98522 Cinobaňa,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/222/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/222/2020 S1751
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tibor Berky, nar. 28.10.1976, bytom Katarínska Huta 469, 985 22 Cinobaňa,, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/222/2020, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

 

Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

IČO: 00 215 759

v zast. Mgr. Igor Hanuliak

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

33,85 EUR

1/1

 

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2020

LEGES Recovery k.s., správca