(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

priznáva správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Ľubica Gregušk...
Dátum vydania:
15.6.2020
Dátum zverejnenia:
19.06.2020
Zverejnený v OV č.:
117/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
2K/16/2019
ICS:
8119215737
Vydal:
JUDr. Tomáš Novák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Navrhovatelia:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, správcom ktorého je: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, o odmene správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie:
priznáva správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: