Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/788/2019

(FO) Lackóová Anita (28.04.1981)

Temeš 21, 97229 Temeš

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.06.2020
Zverejnený v OV č.:
118/2020
Dlžník:
Anita Lackóová IČO 28.4.1981, , Temeš 21, 972 29 Temeš,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/788/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/788/2019 S 1395
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Anita Lackóová, nar. 28.04.1981, trvale bytom 972 29 Temeš 21 končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Anita Lackóová, nar. 28.04.1981, trvale bytom 972 29 Temeš 21 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.