(PO) One Fashion Outlet 1 s. r. o., IČO 47248696

Ružová dolina 25, 82109 Bratislava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.06.2020
Zverejnený v OV č.:
118/2020
Dlžník/Úpadca:
One Fashion Outlet 1 s. r. o. IČO 47248696, , Ružová dolina 25 / 0, 82109 Bratislava,
Správca:
, Šoltésovej 2, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/56/2018
Spisová značka správcu:
8K/56/2018 S1436
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO

Outletové centrum „One fashion Outlet“ vo Voderadoch   

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 24.06.2020 prvé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu One Fashion Outlet 1 s.r.o. v konkurze, so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 89681/B (ďalej len „Úpadca“), predstavujúci bývalé outletové centrum vo Voderadoch.

Podnik úpadcu (outletové centrum) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:

  1. súpis oddelenej podstaty VÚB a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 205/2018 dňa 23.10.2018 pod značkou záznamu K080434 ako:
  1. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2108, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, pre okres Trnava, obec Voderady, katastrálne územie Voderady (ďalej len „Nehnuteľnosti“) (súpisové položky č. 1-9),
  2. hnuteľné veci (súpisové položky č. 10-47),
  1. súpis oddelenej podstaty VÚB a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 100/2019 dňa 27.05.2019 pod K044519 ako hnuteľná vec (súpisová položka č. 54),
  2. súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 205/2018 dňa 23.10.2018 pod zn. záznamu K080436 ako práva a iné majetkové hodnoty – obchodná známka one FASHION OUTLET (súpisová zložka por.č. 1) v znení doplnenia súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 211/2018 dňa 02.11.2018 pod zn. záznamu K083209 ako vecné bremená, z ktorých je oprávneným Úpadca (súpisové zložky por.č. 3 až 8), a s tým súvisiace práva Úpadcu vyplývajúce zo zmlúv o zriadení vecných bremien;

vrátane zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k podniku Úpadcu, nezaplatených pohľadávok Úpadcu a a prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok Úpadcu z týchto zmluvných vzťahov existujúcich ku dňu uzavretia zmluvy o predaji podniku Úpadcu.  

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností

Nehnuteľnosti tvoriace podnik Úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní, sa nachádzajú v extraviláne obce Voderady, okres Trnava. Nehnuteľnosti sú situované na rovinatých pozemkoch, mimo obytných a priemyselných zón. Bývalé nákupné centrum „One fashion Outlet“ je situované v tesnej blízkosti diaľnice D1 s vlastným privádzačom, čo zvyšuje jeho atraktivitu. Nehnuteľnosti sú napojené na všetky dostupné inžinierske siete a majú dostatok parkovacích plôch pre potenciálnych návštevníkov. V bezprostrednej blízkosti nie sú situované iné objekty alebo prevádzky, nachádza sa tu iba poľnohospodárska pôda a cestné komunikácie. V širšom okolí je situovaná obec Voderady, diaľnica D1 a objekty poľnohospodárskej výroby. Čo sa týka občianskej vybavenosti, základná sa nachádza v obci Voderady, vybavenosť na vyššej úrovni je možné nájsť v neďalekom krajskom meste Trnava. Pozemky sú rovinaté s výbornou dostupnosťou z diaľnice D1, s dobrou úpravou ciest a s možnosťou napojenia na verejne inž. siete.

Jednotlivé stavebné objekty spolu predstavujú bývalé outletové centrum „One fashion Outlet“. Stredom objektu prechádza pasáž. Na obe strany od pasáže sú umiestnené jednotky butikov. Na objekt nadväzuje natočená reštaurácia. V rámci outletového centra je každá predajná jednotka vybavená klimatizačným zariadením, vzduchotechnikou, sociálnymi zariadeniami, malou kuchynkou, kde sa nachádza drez a batéria a bojlerom na ohrev teplej vody o objeme 10 litrov. Odpadové hospodárstvo a Garáž sa nachádza v katastri obce Voderady. Pozemok je prístupný z miestnej obslužnej komunikácie, na ktorej sú vybudované inžinierske siete. Celý objekt sa skladá z jedného prístrešku, pod ktorým je urobená vstavba garáže, ktorá zaberá 2/3 plochy prístrešku. Samotná garáž slúži na parkovanie obslužných strojov a zariadení odpadového hospodárstva. V garáži sa ďalej nachádzajú dva suché sklady (sklad žiariviek a sklad CO). V objekte garáže je aj zázemie zamestnancov zložené z dennej miestnosti, hygienickej predsiene s umývadlom a hygienickej miestnosti s WC a sprchou. Z bočnej strany garáže (pod prístreškom) je personálny vstup, ktorý je chodbou prepojený s miestnosťou garáže. Z chodby je vstup do samostatnej hygienickej časti (predsieň s umývadlom a samostatné WC). V exteriéri pod prístreškom sú umiestnené lisovacie stroje s napojením na kontajnery a taktiež ďalšie prvky odpadového hospodárstva (chladiaci box, hydraulický lis, priestor pre PET). Mimo zastrešenú časť sa na spevnenej ploche nachádzajú smetné nádoby ( na sklo, žiarivky a iný odpad).

Príslušenstvo a súčasť Nehnuteľností, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: inžinierske siete, spevnené plochy, oplotenia, akékoľvek zabudované (úplne alebo čiastočne) technologické zariadenia ako sú vzduchotechnika, kotle, sporáky, klimatizácie a pod., ktoré slúžia alebo môžu slúžiť na účelné využívanie nehnuteľností, taktiež, dažďová kanalizácia, prípojka vody, areálový vodovod,  asfaltová vozovka, zámková dlažba (napr. parkoviská, chodníky, cyklochodník), štrkové plochy, plocha prídlažby, vodná nádrž – umelé jazero, areálové rozvody NN, areálové osvetlenie vonkajšie, kioskové trafostanice, betónová vozovka, odpadové hospodárstvo a garáž a pod.

Outletové centrum „One fashion Outlet“ bolo využívané na účel, pre ktorý bolo naprojektované a postavené. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá predpokladať. Toho času outletové centrum nie je užívané, ale je udržiavané, v dobrom technickom stave a jeho ochrana je zabezpečená SBS.

Hodnota Nehnuteľnosti bola naposledy zistená podľa Znaleckého posudku č. 40/2019 zo dňa 16.05.2019, ktorý vypracovala znalecká organizácia CORPORA, a.s., zap. v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika, Kontroling, Financie, pod evidenčným číslom 900120. 

Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (bratislava@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 200,- € bez DPH (t.j. 240,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         e-mailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 8K/56/2018 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 13.07.2020 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Konkurz sp. zn. 8K/56/2018 –PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ a kontaktnými údajmi záujemcu.  

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca