Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.06.2020
Zverejnený v OV č.:
118/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca konkurznej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO : 45 630 615, vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj peňažných pohľadávok zapísaných v súpise všeobecnej podstaty majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.01.2020 pod č. zápisu K018883 pod súpisovými položkami číslo 4, 5, 6.

Informácie o súťažných podmienkach, ktoré je uchádzač povinný splniť je možné si vyžiadať do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia u správcu, príp. emailom na abruzenakova@gmail.com za účastnícky poplatok vo výške 300,00 €, ktorý záujemca uhradí na účet úpadcu IBAN: SK35 1100 0000 0029 2687 0017, vedený v Tatrabanke, a.s.

Ponuky je možné predkladať v zapečatenej obálke s označením "konkurz 8K/65/2019 - neotvárať-III.kolo VPK" na adrese Ing. Anna Bružeňáková, sídlo kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava do piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia III. kola VPK v Obchodnom vestníku. Výsledky ponukového konania podliehajú schváleniu Veriteľskému výboru.

Ing. Anna Bružeňáková, správca