Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/974/2019

(FO) Cenová Daniela (24.10.1965)

Poštárka 1476/80 , 08501 Bardejov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.06.2020
Zverejnený v OV č.:
118/2020
Dlžník:
Daniela Cenová IČO 24.10.1965, , Poštárka 1476/80, 085 01 Bardejov,
Správca:
JUDr. Jozef Tarabčák , Hlavná 13, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/974/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/974/2019 S907
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 3.kole na odkúpenie  majetok úpadcu - osobné motorové vozidlo SEAT Toledo, ev.č. BJ915AY,  r.v. 2007, objem : 1595 cm2/75kW, jazdené, počet km : 124.140 km v čase obhliadky, zapísané ako súpisová položka 1, do súpisu majetku, ktorý podlieha konkurzu, za najvyššiu ponúknutú cenu. Vozidlo v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Vozidlo sa odpredáva v stave "ako stojí a leží" v zmysle §501 O.z. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 46/2020 dňa 6.3.2020 a vozidlo je v evidencii zapísané vo vlastníctve manžela úpadkyne a patrilo do BSM, ktoré bolo vyhlásením konkurzu zrušené.   

So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby podľa §167 ods. 4 ZKR o  možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie nároku na vykúpenie majetku. Predmet speňažovania nadobúdateľ prevezme u úpadkyne v mieste jej bydliska. 

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky podané po lehote správca nemusí prihliadať.

Spôsob uplatnenia ponuky:

1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením veci, o ktorú má záujem a výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať, č.k.2OdK/974/2019".  Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca nemusí prihliadať.

2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri porovnateľnej cenovej ponuke má prednosť záujemca, ktorý má záujem o obidve veci.  

Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 29742019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.

Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech podstaty ako zmluvná pokuta.  

Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.