Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/54/2020

(FO) Bošnáková Oľga (15.09.1962)

Ďumbierska 6871/14 , 08001 Prešov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.06.2020
Zverejnený v OV č.:
119/2020
Dlžník:
Oľga Bošnáková IČO 15.9.1962, , Ďumbierska 6871/14, 080 01 Prešov,
Správca:
JUDr. Jozef Tarabčák , Hlavná 13, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
4OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/54/2020 S907
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca úpadcu Oľga Bošnáková, Ďumbierska 6871/14, 080 01  Prešov, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.