Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/491/2018

(FO) Duras Miloš (23.04.1956)

Trenčín , 91101 Trenčín

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.06.2020
Zverejnený v OV č.:
119/2020
Dlžník:
Duras Miloš IČO 23.04.1956, , Trenčín 0, 91101 Trenčín,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
22OdK/491/2018
Spisová značka správcu:
22OdK/491/2018 S1393
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Miloš DURAS, sp. zn. 22OdK/491/2018

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty  dlžníka: Miloš DURAS, nar. 23.04.1956, trvale bytom    911 01 Trenčín, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

POZEMOK:  6.

druh: orná pôda

výmera:  2.049m2

číslo LV: 2196

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  634

súpisová hodnota:  85,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  7.

druh: trvalý trávny porast

výmera:  724m2

číslo LV: 2196

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  635

súpisová hodnota:  20,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

 

POZEMOK:  9.

 

 

druh: orná pôda

výmera:  836m2

číslo LV: 2823

 

 

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  2280

súpisová hodnota:  140,00,-€

 

 

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

 

 

okres: Trenčín

 

             

POZEMOK:  11.

druh: orná pôda

výmera:  607m2

číslo LV: 2880

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  1049

súpisová hodnota:  102,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  12.

druh: orná pôda

výmera:  634m2

číslo LV: 2894

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  938

súpisová hodnota:  106,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  13.

druh: orná pôda

výmera:  907m2

číslo LV: 2894

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  973

súpisová hodnota:  152,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  14.

druh: orná pôda

výmera:  230m2

číslo LV: 2899

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  1962

súpisová hodnota:  39,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  15.

druh: trvalý trávny porast

výmera:  3.009m2

číslo LV: 2910

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  2659

súpisová hodnota:  13,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/72

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  16.

druh: orná pôda

výmera:  258m2

číslo LV: 2919

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  782

súpisová hodnota:  43,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  17.

druh: orná pôda

výmera:  309m2

číslo LV: 3117

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  1921

súpisová hodnota:  52,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  18.

druh: trvalý trávny porast

výmera:  747m2

číslo LV: 3124

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  2585

súpisová hodnota:  75,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  44.

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera:  525m2

číslo LV: 3243

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  34

súpisová hodnota:  146,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/18

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  45.

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera:  67m2

číslo LV: 3243

obec: Trenčín

parc. č. „E“:  49

súpisová hodnota:  19,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/18

štát: SR

okres: Trenčín

 

POZEMOK:  46.

 

 

druh: záhrada

výmera:  20m2

číslo LV: 3342

 

 

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/88

súpisová hodnota:  3,00,-€

 

 

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

 

 

okres: Trenčín

 

             

POZEMOK:  47.

druh: záhrada

výmera:  153m2

číslo LV: 3342

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/91

súpisová hodnota:  25,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  48.

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera:  4m2

číslo LV: 3342

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/93

súpisová hodnota:  2,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  49.

druh: záhrada

výmera:  159m2

číslo LV: 3342

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/95

súpisová hodnota:  26,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  50.

druh: záhrada

výmera:  162m2

číslo LV: 3342

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/98

súpisová hodnota:  27,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  51.

druh: záhrada

výmera:  174m2

číslo LV: 3342

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 1448/100

súpisová hodnota:  29,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/12

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  53.

druh: orná pôda

výmera:  50m2

číslo LV: 3398

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 621/77

súpisová hodnota:  8,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/3

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  70.

druh: trvalý trávny porast

výmera:  1.984m2

číslo LV: 4156

obec: Trenčín

parc. č. „E“: 2657

súpisová hodnota:  8,30,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/72

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK:  72.

druh: záhrada

výmera:  535m2

číslo LV: 4545

obec: Trenčín

parc. č. „E“: 58

súpisová hodnota:  30,00,-€

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/18

štát: SR

okres: Trenčín

Ohliadka nehnuteľností je možná v Trenčín po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník – 042/4261744,45.

Záujemcovia o  účasť  v  ponukovom  konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 31.07.2020 do 14,00 hod. na adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca,  Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA- 22OdK/491/2018- NEOTVÁRAŤ“).

Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny,  označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová adresa).

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́ záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189 0088, pozn. Miloš Duras– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.07.2020 do 14,00 hod..

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.07.2020 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu  bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.

Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.

Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní od otvorenia obálok.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

JUDr. Vladimír Žitník, správca