(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.06.2020
Zverejnený v OV č.:
119/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74 , 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2K/16/2019 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a/  bolo podané na predpísanom tlačive,  a

b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 (§ 32 ods. 19 ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

                 

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: 2K/16/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa, pohľadávka ktorého má byť popretá s uvedením por. č. v zozname pohľadávok.

 

Ing. Imrich Krupička, správca                                     Košice, dňa 18. júna 2020