(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.06.2020
Zverejnený v OV č.:
119/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2K/16/2019-1312 zo dňa 08. júna 2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 112/2020 zo dňa 12. júna 2020 pod podaním č. K046364, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707 súd odvolal Mgr. Ľubicu Greguškovú, so sídlom kancelárie Levočská 866, Poprad 058 01 z funkcie správcu úpadcu a zároveň ustanovil Ing. Imricha Krupičku, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice za správcu úpadcu.

Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.: 2K/16/2019 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.

Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

                                                                                                                                  

Ing. Imrich Krupička, správca                                           Košice, dňa 18. júna 2020