Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/227/2020

(FO) Slivka Peter (01.11.1983)

Podskalka 1784, 06601 Humenné

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.06.2020
Zverejnený v OV č.:
120/2020
Dlžník:
Peter Slivka IČO 01.11.1983, , Podskalka 1784/27, 06601 Humenné,
Správca:
JUDr. Oľga Michalíková , Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/227/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/227/2020-S786
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Položka č. 1

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok

Popis súpisovej zložky majetku:   Osobné motorové vozidlo značka: WOLKSWAGEN

                                                    Obchodný názov D.3  GOLF

                                                    Typ /variant/ verzia: D.2  13/./.                                     

                                                    E VIN:WVWZZZ1JZWW031429

                                                    Zdvihový objem valcov:1390,0 cm3,

                                                    Farba: ŠEDÁ METALÍZA

                                                    Druh paliva: BENZÍN, rok  výroby: 2003, 

Evidečné číslo: HE306CJ                                                                                                                  

Súpisová hodnota: 1 500,00 EUR

Deň zapísania do súpisu: 19.06.2020


Dôvod zapísania do súpisu: majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov dlžníka /§ 167i  ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZoKR/ - v evidencii OR PZ Humenné vedené vo vlastníctve manželky dlžníka/úpadcu: Helena Slivková.                                                                                                                                                           

                                                                                                                              JUDr. Oľga Michalíková, správca