Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/97/2020

(FO) Gajdošová Helena (01.11.1951)

Poštová 333/2 , 09434 Bystré

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.06.2020
Zverejnený v OV č.:
120/2020
Dlžník:
Helena Gajdošová IČO 1.11.1951, , Poštová 333/2, 094 34 Bystré,
Správca:
JUDr. Jozef Tarabčák , Hlavná 13, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/97/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/97/2020 S907
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správca úpadcu Helena Gajdošová, Poštová 333/2, 094 34  Bystré, v zmysle §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená 17.6.2020, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

veriteľ : Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO : 44483767

vo výške :   267,00 €