Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/98/2020

(FO) Buchlíková Jana (13.06.1974)

Hany Meličkovej 3514/11C , 84105 Bratislava

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.06.2020
Zverejnený v OV č.:
120/2020
Dlžník:
Jana Buchlíková IČO 13.06.1974, , Hany Meličkovej 3514/11C, 84105 Bratislava,
Správca:
JUDr. Pavol Malich , Dunajská 25, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/98/2020
Spisová značka správcu:
S277
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Jana Buchlíková, nar. 13.06.1974, bytom Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/98/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 102/2020 dňa 29.05.2020, bol vyhlásený konkurz úpadcu.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adrese správcu: JUDr. Pavol Malich, správca, Dunajská 25, 811 08 Bratislava.  Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve alebo dôvod prečo o pohľadávke neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. 

Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 

Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.

 

 

 

Invitation to lodge a claim for foreign creditor

 

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, dated 20th of May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor: Jana Buchlíková, date of birth: 13.06.1974, address: Hany Meličkovej 3415/11C, 851 04 Bratislava Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava I, No. 8OdK/98/2020 publiced  in Commercial Bulletin no. 102/2020 dated 29th of May 2020 bancruptcy procedure was on the Debtor.

This resolution of the District court Bratislava I, became valid on 30th May 2020. The bancruptcys procedure was declared as of this date.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act  (hereinafter only "the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bancruptcy procedure in one original to the bancruptcy trustee to the address: JUDr. Pavol Malich, správca, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, Slovak republic. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim shall provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the Debtor's estate and the amount of the principal; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council  No. 848/2015 on insolvency proceedings.

The lodgment form can be found on the website:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Any application of claim that will not meet legal requirements or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.

This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness documentation of the debtor.

 

V Bratislave dňa 16.06.2020 

In Bratislava on 16th June 2020

JUDr. Pavol Malich, správca Dlžníka (Debtor´s trustee)