Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020

(FO) Bubenčík Radko (19.03.1989)

Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
24.06.2020
Zverejnený v OV č.:
120/2020
Dlžník:
Radko Bubenčík IČO 19.03.1989, , Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota,
Správca:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová , Žižkova 6, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/66/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/66/2020 S791
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Radko Bubenčík, narodený: 19.03.1989, bytom: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúci pod obchodným menom: Radko Bubenčík – Piljarská výroba, s miestom podnikania: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 45 617 678 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Radko Bubenčík, narodený: 19.03.1989, bytom: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúci pod obchodným menom: Radko Bubenčík – Piljarská výroba, s miestom podnikania: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 45 617 678, sp. zn. 31OdK/66/2020, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca