Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/51/2020

(FO) Dobrocsányi Gabriel (20.05.1972)

SNP 139, 93701 Želiezovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.06.2020
Zverejnený v OV č.:
121/2020
Dlžník:
Dobrocsányi Gabriel IČO 20.05.1972, , SNP 139 / 77, 93701 Želiezovce,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
27OdK/51/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/51/2020 S1959
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zrušenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správa