Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/41/2020

(FO) Danihel Zoran (24.10.1990)

Nové Zámky , 94001 Nové Zámky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.06.2020
Zverejnený v OV č.:
121/2020
Dlžník:
Danihel Zoran IČO 24.10.1990, , Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
29OdK/41/2020
Spisová značka správcu:
29OdK/41/2020 S1959
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zrušenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správa