Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/640/2019

(FO) Barčin Marian (22.03.1960)

Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
25.06.2020
Zverejnený v OV č.:
121/2020
Dlžník:
Barčin Marian IČO 22.03.1960, , Šumperská ulica 41 / 17, 97101 Prievidza,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/640/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/640/2019 S1265
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma - Celková suma

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta

2

Bratislava

128,49 €

Slovenská republika – Krajský súd Bratislava

Záhradnícka

10

Bratislava

199,15 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke

8591/4B

Žilina

284,49 €

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej

24

Prievidza

3.359,17 €

Mgr. Martin Berec - správca