Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/435/2019

(FO) Hriadel Dušan (14.04.1946)

Moravská 1631, 02001 Púchov

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
25.06.2020
Zverejnený v OV č.:
121/2020
Dlžník:
Hriadel Dušan IČO 14.04.1946, , Moravská 1631 / 32, 02001 Púchov,
Správca:
JUDr. Peter Frajt , M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/435/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/435/2019 S1070
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

 

Vylúčenie zo súpisu oddelenej podstaty Daňový úrad   

 

Typ súpisovej zložky:  pozemky, stavba

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Katastrálne územie: Hoštiná

LV: 166

Parcela registra C KN parcelné číslo:

272/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 405 m2

Parcela registra E KN parcelné číslo:

250/1 – orná pôda o výmere 625 m2

Parcela registra E KN parcelné číslo:

331 – orná pôda o výmere 7.024 m2

Stavba – rodinný dom súp. č. 33 na parcele 272/1

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/42

Súpisová hodnota: 1.000,- eur

Dôvod vylúčenia: § 167p ods. 2/ ZKR

 

Typ súpisovej zložky:  pozemok

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Katastrálne územie: Hoštiná

LV: 1100

Parcela registra E KN parcelné číslo:

294/3 – orná pôda o výmere 3.364 m2

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/42

Súpisová hodnota: 50,- eur

Dôvod vylúčenia: § 167p ods. 2/ ZKR

 

Typ súpisovej zložky:  pozemok

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Katastrálne územie: Hoštiná

LV: 409

Parcela registra E KN parcelné číslo:

248 – orná pôda o výmere 626 m2

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 6/126

Súpisová hodnota: 10,- eur

Dôvod vylúčenia: § 167p ods. 2/ ZKR

 

Typ súpisovej zložky:  pozemok

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Katastrálne územie: Hoštiná

LV: 1101

Parcela registra E KN parcelné číslo:

332 – orná pôda o výmere 7.024 m2

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 6/126

Súpisová hodnota: 50,- eur

Dôvod vylúčenia: § 167p ods. 2/ ZKR

 

JUDr. Peter Frajt, správca