Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/921/2019

(FO) Sivák Radko (25.12.1982)

Vyšný Mirošov 130, 09011 Vyšný Mirošov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.06.2020
Zverejnený v OV č.:
122/2020
Dlžník:
Sivák Radko IČO 25.12.1982, , Vyšný Mirošov 130, 09011 Vyšný Mirošov,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/921/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/921/2019 S1722
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok dlžníka Radko Sivák, nar. 25.12.1982, v zmysle ust. §167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie druhého ponukového konania na predaj súboru hnuteľného majetku  dlžníka v ponukovom konaní.

Súbor hnuteľného majetku:

Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELICIA, EČ: SK 471 AL, rok výroby: 1997, počet najazdených kilometrov: 280 000 km; benzín; farba modrá; stav: pojazdné; STK a EK platné do 09/2020; hnuteľný majetok je v zmysle ust. §167b ods. 3 ZKR v užívaní dlžníka.

Súpisová hodnota súboru hnuteľného majetku: 150,-- Eur

Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175 636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk.

Hnuteľný majetok je možné obhliadnuť na adrese trvalého pobytu dlžníka, č. tel.: 0911 388 367.

Podmienky ponukového konania:

  • Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka – 5OdK/921/2019“.
  • Záujemca o kúpu v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny za súbor hnuteľného majetku a predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS 592119. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
  • Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu  v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk.
  • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty súboru hnuteľného majetku dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
  • Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 20 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7 pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému záujemcovi.
  • Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane ustanovení o zmluvnej pokute.
  • Správne poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii príslušného okresného dopravného inšpektorátu znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 23.06.2020

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca