Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.06.2020
Zverejnený v OV č.:
123/2020
Dlžník:
Hrášek Vladimír IČO 13.11.1952, , M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1252/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1252/2019 S1925
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu S 1925, správca dlžníka: Vladimír Hrášek, nar. 13.11.1952, bytom M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Hrášek, s miestom podnikania Chemická 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 32 135 777  zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.11.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných úkonov a šetrení správcu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka:  Vladimír Hrášek, nar. 13.11.1952, bytom M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Hrášek, s miestom podnikania Chemická 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 32 135 777, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 24.06.2020

Mgr. Martina Klačanová, Správca dlžníka