(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.06.2020
Zverejnený v OV č.:
123/2020
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v konkurze IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Chemko, a.s. Strážske v konkurze, Moskovská 13, 81108 Bratislava,  IČO: 31724582, oznamuje, že mu bola dňa 18.5.2020 doručená súhrnná prihláška nezabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951, súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok v  prihlasovanej sume 455,62 eur,  boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 15.6.2020. Prihláška bola doručená  správcovi dňa 15.6.2020.