Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/6/2020

(FO) Poláková Terézia (24.07.1990)

Malé Leváre 392, 90874 Malé Leváre

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.06.2020
Zverejnený v OV č.:
123/2020
Dlžník:
Terézia Poláková IČO 24.07.1990, , Malé Leváre 392, 908 74 Malé Leváre,
Správca:
JUDr. Stanislav Demčák , Štefánikova 8, 81105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/6/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/6/2020 S1581
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie o ukončení konkurzu

Správca JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Terézia_Poláková, nar. 24.07.1990, Malé Leváre_392, 908 74_Malé Leváre., vedený Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 32OdK/6/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s § 167 ods. 4 ZoKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.

JUDr. Stanislav Demčák, správca