Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.06.2020
Zverejnený v OV č.:
123/2020
Dlžník:
Jozef Fedor IČO 26.04.1984, , Krčava 37, 072 51 Krčava,
Správca:
, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/125/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/125/2020 S1240
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správca dlžníka Jozef Fedor, nar. 26.04.1984, trvale bytom Krčava 37, 072 51 Krčava podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 820 705 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky veriteľa Asset Management Slovenskej sporiteľne,  správ. spol., a.s. v zozname pohľadávok

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]

5/1

9 239,81