Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/25/2019

(FO) Pekař Martin (12.07.1968)

Hanulova 7 , 84101 Bratislava - Dúbravka

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.06.2020
Zverejnený v OV č.:
123/2020
Dlžník:
Pekař Martin IČO 12.07.1968, , Hanulova 7, 84101 Bratislava - Dúbravka,
Správca:
, Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava - Ružinov,
Spisová značka súdu:
27OdK/25/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/25/2019 S1590
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Advisors k. s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Pekař, nar. 12.07.1968, Hanulova 7, 841 01 Bratislava - Dúbravka, sp. zn. 27OdK/25/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej sume 18.165,97,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty