Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/181/2020

(FO) Bartakovics Baltazár (13.10.1966)

Kráľov Brod 402, 92541 Kráľov Brod

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.06.2020
Zverejnený v OV č.:
124/2020
Dlžník:
Baltazár Bartakovics IČO 13.10.1966, , Kráľov Brod 402, 925 41 Kráľov Brod,
Správca:
JUDr. Miroslav Michalička , Halenárska 18, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
28OdK/181/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/181/2020 S1398
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Baltazár Bartakovics, nar. 13.10.1966, trvale bytom 925 41 Kráľov Brod 402, zast.: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Halenárska 18, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.

 

JUDr. Miroslav Michalička, správca