Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/133/2019

(FO) Maczkó Štefan (27.09.1965)

Malá komárňanská 1147, 94131 Dvory nad Žitavou

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
30.06.2020
Zverejnený v OV č.:
124/2020
Dlžník:
Štefan Maczkó IČO 27.09.1965, , Mála komárňanská 1147/40, 941 31 Dvory nad Žitavou,
Správca:
, 1.Mája 6, 94360 Nána,
Spisová značka súdu:
31OdK/133/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/133/2019 S1645
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: Kruk Česká a Slovenská republika s.r.o., celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 1104,25 EUR

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár