Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2020

(FO) Gabruň Rudolf (06.02.1966)

Varovecká 161, 04431 Družstevná pri Hornáde

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
01.07.2020
Zverejnený v OV č.:
125/2020
Dlžník:
Gabruň Rudolf IČO 06.02.1966, , Varovecká 161 / 35, 04431 Družstevná pri Hornáde,
Správca:
JUDr. Mária Lányiová , Štefánikova 50, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/132/2020
Spisová značka správcu:
26OdK/132/2020 S1937
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR]       Zabezpečenie
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR 500.00       Nie

JUDr. Mária Lányiová, správca

SKP dlžníka Gabruň Rudolf