Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/51/2020

(FO) Dian Marián (27.04.1978)

Za Humnami 733, 94901 Nitra

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
02.07.2020
Zverejnený v OV č.:
126/2020
Dlžník:
Marián Dian IČO 27.4.1978, , Za Humnami 733/57, 949 01 Nitra - Chrenová,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/51/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/51/2020 S 1235
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Marián Dian, nar. 27.04.1978, bytom Za Humnami 733/57, 949 01 Nitra – Chrenová som ako správca zistila, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, na základe tejto skutočnosti podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Marián Dian, nar. 27.04.1978, bytom Za Humnami 733/57, 949 01 Nitra – Chrenová sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

 

Levice, dňa 30.6.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka