Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.07.2020
Zverejnený v OV č.:
126/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Soňa Jerglová, nar. 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinokv konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/135/2020, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK53 8330 0000 0027 0172 9469 vedený vo Fio banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca