Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/398/2019

(FO) Bari Ján (14.05.1975)

Nám. Hraničiarov 2617/8B , 85103 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.07.2020
Zverejnený v OV č.:
126/2020
Dlžník:
Bari Ján IČO 14.05.1975, , Nám. Hraničiarov 2617/8B, 85103 Bratislava,
Správca:
JUDr. Oľga Karásková , Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/398/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/398/2019 S1357
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B , 851 03 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167I ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška do konkurzu nasledovne :

- dňa 25.06.2020 od veriteľa Hlavné Mesto SR Bratislava., so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO : 00 603 481,  a to súhrnná prihláška pohľadávok (4) v celkovej sume 282,03 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 29.06.2020.

JUDr. Oľga Karásková, správca