Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2020

(FO) Znášik Ján (02.11.1980)

Slatina nad Bebravou 162, 95653 Slatina nad Bebravou

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.07.2020
Zverejnený v OV č.:
126/2020
Dlžník:
Ján Znášik IČO 02.11.1980, , Slatina nad Bebravou 162, 956 53 Slatina nad Bebravou,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/174/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/174/2020 S445
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Vladimír Fraňo, so sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ako správca (ustanovenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 73/2020 zo dňa 16.04.2020) dlžníka Ján Znášik, nar 02.11.1980, trvale bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 162, týmto oznamujem, že majetok tvoriaci všeobecnú podstatu konkurzu zverejnený v Obchodnom vestníku č.105/2020 dňa 03.06.2020:

položka č.1

Nákladné motorové IVECO DAILY, typ 35C/35C12V, Skriňová dodávka do 3,5t, EČV: BN494BP, Rok výroby: 2006, Výrobné číslo: ZCFC3582005626206.

Oznam o speňažovaní bol uverejnený v OV č. 109/2020 dňa 19.06.2020 a majetok bol speňažený nasledovne:

Sestra dlžníka Veronika Kubálková využila právo blízkej osoby vykúpiť majetok dlžníka - položku č.1 z konkurznej podstaty zmysle § 167r ZKR ods. 1 a nasl. a uhradila na účet správcu kúpnu cenu vo výške 501,- Eur.

Položka č.2 bude speňažovaná v II. Kole verejného ponukového konania.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca