Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/29/2020

(FO) Pšenko Ivan, Ing. (14.11.1962)

Skačany 533 , 95853 Skačany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.07.2020
Zverejnený v OV č.:
126/2020
Dlžník:
Pšenko Ivan, Ing. IČO 14.11.1962, , Skačany 533, 95853 Skačany,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 361/20, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/29/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/29/2020, S373
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

          JUDr. Andrej Jaroš, správca so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín,

 

                                                                                 Vyhlasuje

           OZNÁMENIE SÚVISIACE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

 

 1. JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu Ing. Ivan Pšenko, nar.: 14.11.1962, Skačany 533, 958 53 Skačany, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), na ktorého bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/29/2020 zo dňa 30.01.2020, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 24/2020 dňa 05.02.2020 s účinkami zverejnenia podľa § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásený konkurz ku dňu 06.02.2020, týmto podľa §  167n ods. 1 v spojení s § 167p ZKR ponúka na predaj nasledovný majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74/2020 zo dňa 17.04.2020.

 

 1. Správca úpadcu týmto vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku vo vlastníctve úpadcu.

 

 1. Správca ponúka na predaj nasledovné nehnuteľnosti:

 

POZEMOK: 1.

druh: zastavaná plocha a  nádvorie

výmera: 65 m2

číslo LV: 153

obec: Skačany  

parc. č.: 175

súpisová hodnota: 120,25 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 120,25 Eur

 

 

 

POZEMOK: 2.                                                                                                                                       

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 63 m2

číslo LV: 153

obec: Skačany  

parc. č.: 178/2

súpisová hodnota: 116,55 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Partizánske        

hodnota podielu: 116,55 Eur

 

 

           

POZEMOK: 3.                                                                                                                                       

druh: orná pôda

výmera: 1117 m2

číslo LV: 2676

obec: Skačany  

parc. č.: 5336  

súpisová hodnota: 136,38 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 3/6

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 136,38 Eur

 

                       

                                                          

POZEMOK: 4.                                                                                                                                       

druh: orná pôda

výmera: 6136 m2

číslo LV: 2837

obec: Partizánske

parc. č.: 330    

súpisová hodnota: 321,75 Eur

názov k. ú.: Partizánske           

spoluvlastnícky podiel: 1/8

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 321,75 Eur

 

 

 

POZEMOK: 5.                                                                                                                                       

druh: orná pôda

výmera: 2700 m2

číslo LV: 3355

obec: Skačany  

parc. č.: 3557  

súpisová hodnota: 1 176,93 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 1 176,93 Eur

 

                                  

                                                          

POZEMOK: 6.                                                                                                                                       

druh: orná pôda

výmera: 800 m2          

číslo LV: 3355

obec: Skačany  

parc. č.: 3746

súpisová hodnota: 253,72 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 253,72 Eur

 

                                              

                                   

POZEMOK: 7.                                                                                                                                        

druh: orná pôda

výmera: 4137 m2

číslo LV: 3355

obec: Skačany

parc. č.: 4586  

súpisová hodnota: 1875,17 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 1 875,17 Eur

 

                                                          

           

POZEMOK: 8.                                                                                                                                        

druh: lesný pozemok   

výmera: 2167 m2

číslo LV: 3783

obec: Skačany

parc. č.: 3160  

súpisová hodnota: 795,55 Eur

názov k. ú.: Skačany

Spoluvlastnícky podiel: 503/2167

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 795,55 Eur

 

                                  

 

POZEMOK: 9.                                                                                                                                        

druh: trvalý trávny porast

výmera: 4150 m2

číslo LV: 3796

obec: Skačany  

parc. č.: 2977  

súpisová hodnota:

43,16 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 2/9

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 43,16 Eur

 

                                                          

                                              

POZEMOK: 10.                                                                                                                                     

druh: trvalý trávny porast

výmera: 4150 m2         

číslo LV: 3796

obec: Skačany  

parc. č.: 2977  

súpisová hodnota: 14,39 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 2/27

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 14,39 Eur

 

                                                                      

                                              

POZEMOK: 11.                                                                                                                                     

druh: trvalý trávny porast

výmera: 4150 m2

číslo LV: 3796

obec: Skačany  

parc. č.: 2977  

súpisová hodnota: 136,67 Eur

názov k. ú.: Skačany

spoluvlastnícky podiel: 19/27

štát: SR

okres: Partizánske

hodnota podielu: 136,67 Eur

 

                                                                                 

 1. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).

 

 1. Nehnuteľnosť nie je obydlím.
 2. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín. V prípade, že v tejto lehote nebude doručená žiadna ponuka, správca vyhlási druhé kolo verejného ponukového konania.

 

 1. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/29/2020 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na podanie záujemcu nebude prihliadať.

 

 1. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
 • fyzickou osobou – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
 • fyzickou osobou – podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH, ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada.
 • právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH, ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.

 

 1. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu vo výške 2 000,- EUR na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT: CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Pšenko.

 

 1. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu (§ 167p ods. 1 ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.

 

 1. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.

 

 1. Nehnuteľnosti súpisovej zložky uvedené pod por. č. 53-63 sa speňažujú ako jeden celok, avšak správca si vyhradzuje právo ponuky záujemcov rozdeliť, pričom záujemcami ponúknutú kúpnu cenu vhodným spôsobom rozdelí medzi jednotlivé súpisovej zložky, a to v prípade, ak sa to vzhľadom na povahu veci ako i prijaté ponuky bude javiť ako účelné. Ak záujemca nebude súhlasiť s kúpou časti súpisových zložiek, ktoré sú predmetom verejného ponukového konania, podľa rozhodnutia správcu, správca upraví spôsob rozdelenia súpisových zložiek alebo súpisové zložky v celosti predá inému záujemcovi, a to podľa toho, čo bude v danom prípade najvýhodnejšie z hľadiska získania výťažku.

 

 1. Správca dáva záujemcom na vedomie obsah ustanovenia § 167r ZKR, ktorý upravuje právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. V zmysle tohto ustanovenia sa za oprávnenú osobu považuje vo vzťahu k úpadcovi – jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

 

 1. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku neprihliada.

 

 1. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.

 

 1. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.

 

 1. V prípade, že úspešný záujemca, ktorý je vo verejnom ponukovom konaní súčasne jediným záujemcom, neposkytne potrebnú súčinnosť správcovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy po vyhodnotení verejného ponukového konania, má správca právo rozhodnúť o zrušení verejného ponukového konania a zábezpeka na zaplatenie kúpnej ceny, ktorú poukázal záujemca správcovi na jeho účet, zrušením verejného ponukového konania v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti, prepadne v prospech správcu ako zmluvná pokuta.

 

 1. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

 

 1. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

 

 1. Predmet predaja je v držbe úpadcu, ktorý je oprávnený ho užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho hodnota znižuje.

 

 1. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

 

 1. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie ponukového konania.

 

 1. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky jemu doručené ponuky záujemcov.

 

V Trenčíne dňa 29.06.2020.                   

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca

 

úpadca: Ing. Ivan Pšenko