Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.07.2020
Zverejnený v OV č.:
127/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisnej položky majetku Popis inej majetkovej hodnoty Súpisová hodnota majetku Spoluvlastnícky podiel dlžníka Verejný register Poznámka - Dôvod zapísania majektu do súpisu
1 Iná majetková hodnota - Obchodný podiel 100% Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti PONY SK s.r.o., so sídlom Puškinova 2648/21, 902 01 Pezinok, IČO: 35 821 876 15 000,00 € 1/1  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I §167i ods. 1 ZKR - majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.