Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
06.07.2020
Zverejnený v OV č.:
128/2020
Dlžník:
Svorad Stanislav IČO 08.11.1953, , Štúrova 428 / 30, 95611 Ludanice,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/54/2020 S1959
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca ruší ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 121/2020, z 25.06.2020, predmetom ktorého je predaj dlžníkovho majetku, a to:

1. Pozemok parcely registra "E", parc. č. 14, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 88 m2, evidovaný na LV č. 708, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/12, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 86/2020, dňa 6.5.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 10,- eur,

2. Pozemok parcely registra "E", parc. č. 726/5, druh pozemku orná pôda, o výmere 15328 m2, evidovaný na LV č. 783, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/12, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 86/2020, dňa 6.5.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 1532,80 eura,

3. Pozemok parcely registra "C", parc. č. 1146, druh pozemku orná pôda, o výmere 4329 m2, evidovaný na LV č. 1598, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 86/2020, dňa 6.5.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 1 298,70 eura,

4. Pozemok parcely registra "C", parc. č. 1523, druh pozemku orná pôda, o výmere 2258 m2, evidovaný na LV č. 1598, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 86/2020, dňa 6.5.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 677,40 eura,

5. Pozemok parcely registra "C", parc. č. 122/2, druh pozemku záhrada, o výmere 291 m2, evidovaný na LV č. 330, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 113/2020, dňa 15.6.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 5820,- eur,

6. Pozemok parcely registra "C", parc. č. 122/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 317 m2, evidovaný na LV č.. 330, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 113/2020, dňa 15.6.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 6340- eur;