Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
07.07.2020
Zverejnený v OV č.:
129/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Limbašské družstvo

podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti: Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615 (ďalej aj ako len „úpadca“)vedenom pred Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 8K/65/2019.

Miesto a čas zasadnutia: Moyzesova 53, 022 01 Čadca

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

  1. COIMPEX, s.r.o.
  2. Lekáreň MARTIN, s.r.o.
  3. Lekáreň TERNO, s.r.o.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2  ZKR uznášaniaschopný.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.) Otvorenie;

2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku

3.) Záver.

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a v úvode informoval prítomných o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru tak ako bolo zvolané predsedom veriteľského výboru telefonicky dňa 30.06.2020, po zaslaní žiadosti správcu.

Ad 2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku.

Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným návrh na speňaženie majetku pod položkami 4 a 6, ku ktorému členovia veriteľského výboru predniesli svoje návrhy a pripomienky. Následne v závere rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili či hlasujú za alebo proti návrhom uznesenia. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovného uznesenia:

 „Veriteľský výbor ukladá správcovi súpisové zložky majetku č. 4 a 6, speňažiť formou verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:

za najvyššiu ponúknutú cenu až do úplného odpredaja predmetných súpisových zložiek majetku.

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku, s označením predmetu predaja, spôsobu získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca môže tieto podmienky vyzdvihnúť alebo objednať), lehoty na podanie ponúk, spôsobu a miesta doručenia ponúk. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk, podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja, ktoré budú záujemcovi k dispozícii u správcu. Záujemcovia si môžu v čase a na mieste uvedenom v ozname vyzdvihnúť podmienky ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj a to za úhradu účastníckeho poplatku vo výške 300,- Eur, ktorého zaplatenie je podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní a ktorý sa stane súčasťou všeobecnej podstaty.

Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu určenú v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, v tej istej lehote je každý záujemca povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu, pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuky správca odmietne ako oneskorené. Lehota na predloženie ponúk vo verejnom ponukovom konaní v jednotlivých kolách bude 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením "konkurz 8K/65/2019 –neotvárať“. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť. Podmienky týkajúce sa obsahu ponuky, určí správca. Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca je povinný pri vyhodnocovaní ponúk brať do úvahy aj ponuku záujemcu, spriazneného podľa § 83 ods. 1 písm. e ) zákona č. 7/2005 Z.z.. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk doručí správca veriteľskému výbor do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Veriteľský výbor si vyhradzuje právo aj bez uvedenia dôvodu ponuku záujemcu odmietnuť, prípadne ponukové konanie zrušiť, ako aj prijať ponuku, ktorá nespĺňa všetky náležitosti. Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk veriteľským výborom, a v prípade zrušenia verejného ponukového konania aj zaplatené účastnícke poplatky. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu - zmluvu o postúpení pohľadávky, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.“

Hlasovanie k uzneseniu č. 1:

Za návrh: 3 hlasy          Proti návrhu: 0 hlasov               Zdržal sa: 0 hlasov

 

Ad 3.) Záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.

V Čadci, dňa 01.07.2020

 

Milan Kalman

predseda veriteľského výboru