Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/98/2020

(FO) Pilo Boris (10.02.1984)

Holíčska 3074, 85105 Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.07.2020
Zverejnený v OV č.:
131/2020
Dlžník:
Boris Pilo IČO 10.02.1984, , Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava,
Správca:
, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/98/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/98/2020 S1752
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Boris Pilo, nar. 10. 02. 1984, trv. byt. Holíčska 3074/26, Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 27OdK/98/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 a) bolo podané na predpísanom tlačive a

 b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Bratislave, dňa 02.07.2020

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca